Danmarks Økonomi: Modstandsdygtighed trods Boligudfordringer

Danmarks økonomi har vist sig at være imponerende modstandsdygtig over for udfordringer relateret til pandemien.
21. juni 2023 | Skrevet af: Ludvig Kofoed
Danmarks Økonomi: Modstandsdygtighed trods Boligudfordringer

Danmarks økonomi har vist sig at være imponerende modstandsdygtig over for udfordringer relateret til pandemien. Trods den økonomiske nedgang forårsaget af pandemien i 2020, var faldet mindre markant end i EU som helhed og blev efterfulgt af en stærk genopretning. Dette blev understøttet af omfattende økonomisk støtte for at mildne virkningerne af pandemien og en relativt hurtig lempelse af de fleste pandemirelaterede restriktioner. Allerede i andet kvartal af 2021 oversteg Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) niveauerne før pandemien. Den stærke genopretning har fortsat, med en reel BNP-vækst på 4,9% i 2021 og 3,8% i 2022, på trods af de økonomiske chok forårsaget af Ruslands krigsaggression mod Ukraine. Væksten blev primært drevet af stærk nettoexport, robuste investeringer og positiv beholdningsopbygning, mens indenlandsk efterspørgsel blev svækket af inflationære pres, der mindskede husholdningernes købekraft og nedbragte privatforbruget. Danmark opnåede i 2022 et betalingsbalanceoverskud på 13,1% af BNP, hvilket er langt det største i EU og en markant stigning i forhold til det allerede høje niveau før pandemien. Stigningen skyldtes primært midlertidigt højere søfragtrater.

Boligmarkedets Udfordringer

Til trods for den imponerende økonomiske præstation står Danmark over for betydelige udfordringer på boligmarkedet, især i byområder som København. En nylig rapport fra EU fremhæver den kritiske situation på boligmarkedet. Rapporten peger på flere centrale udfordringer, herunder høje priser på ejerboliger, et strengt reguleret lejemarked og lange ventetider på socialt boligbyggeri.

Rapporten afslører, at antallet af husstande, der er belastet af boligomkostninger, steg med 8 procentpoint i 2022 og nåede 44 procent, hvilket er det højeste niveau siden optegnelserne begyndte i 2004. Lavindkomstfamilier er særligt hårdt ramt, og behovet for overkommelige boliger er især akut i tætbefolkede områder. Manglen på overkommelige boliger forværrer problemet, da danske husstande har den højeste boliggæld i EU i forhold til BNP.

Sårbarhed over for Stigende Renteniveauer

Rapporten fra EU fremhæver den øgede sårbarhed for danske husstande over for stigende renteniveauer og faldende boligpriser på grund af den høje boliggæld. Variabelt forrentede lån, rente-only lån og lån med udskudt amortisering udgør potentielle risici for økonomien hos højt belånte husstande. Rapporten stiller spørgsmålstegn ved regeringens beslutning i juni 2021 om at afvise rådgivning fra det danske systemiske risikoråd om at begrænse adgangen til rente-only lån for låntagere med en belåningsgrad over 60 procent.

Regeringens Indsatser og Fremtidige Udsigter

For at imødegå boligkrisen har den danske regering planer om en ny boligpolitik, der inkluderer et revideret ejendomsskatssystem baseret på boligvurderinger. Det nye system sigter mod at skabe en mere retfærdig og gennemsigtig tilgang, der potentielt kan reducere prisforskelle mellem små byer og store byer.

Derudover er der afsat statsmidler på 1,5 milliarder euro fra 2022-2025 til at øge udbuddet af overkommelige lejeboliger, primært socialt boligbyggeri. Dog har kommunerne reageret langsomt, og antallet af ansøgninger om støtteordninger til fremme af opførelsen af overkommelige lejeboliger har været begrænset. Nationale myndigheder forventer dog en stigning i ansøgninger i 2023.

Danmarks økonomi har vist modstandsdygtighed ved at overgå BNP-niveauerne før pandemien og opretholde en stærk genopretning. Ikke desto mindre står landet over for betydelige udfordringer på boligmarkedet, herunder manglen på overkommelige boliger og den høje boliggæld. Regeringens planer om boligpolitikreformer og investeringer i overkommelig lejeboliger er skridt i den rigtige retning, men en hurtig og effektiv implementering er afgørende. At tackle boligkrisen vil være afgørende for at sikre velfærden for lavindkomstfamilier og opretholde langvarig økonomisk stabilitet i Danmark.